Blog

Hoe goed is de kennisinfrastructuur voor onderwijsinnovaties? Een rapport van CHEPS voor NRO

Posted by Helma Vlas in the category Onderwijsinnovatie

Cheps heeft in opdracht van NRO een verkenning uitgevoerd naar de kennisinfrastructuur in het Nederlandse hoger onderwijs op het gebied van onderwijsinnovaties. De onderliggende vraag: leren van elkaar en evidence-based innoveren kunnen alleen plaatsvinden als bestaande kennis wordt verspreid en gebruikt. Maar gebeurt dit ook? Om dit uit te zoeken zijn verschillende activiteiten uitgevoerd, zoals focusgroep-interviews binnen een aantal ho-instellingen, waar vanuit CELT Hans van den Berg en Helma Vlas in mochten deelnemen.  gevraagd. waren.

In het rappoort wordt geconcludeerd wordt dat er op dit moment diverse knelpunten en wensen leven in het veld ten aanzien van kennisdeling over onderwijsinnovaties:

  • Nationale samenwerking. Gebrekkige samenhang tussen onderwijsinnovatie-initiatieven (onderzoek, ontwikkeling, verspreiding).
  • Samenwerking binnen de instelling: interactie tussen docenten onderling, docenten en adviseurs, en adviseurs en bestuurders.
  • Te weinig middelen, zoals subsidiemogelijkheden, en de informatievoorziening hierover voor het ontwikkelen, uitvoeren en doorgeven van onderwijsinnovaties.
  • Werkdruk (tijdgebrek).
  • Afbakening en duidelijkheid t.a.v. het begrip ‘onderwijsinnovatie’.
  • Vertaling van de onderzoeken naar de praktijk, inclusief lessen over ontwerp- en implementatieprocessen.
  • Institutionalisering van onderwijsinnovaties: een goede balans tussen sturing en ruimte voor werkvloer-initiatieven.
  • Waardering van onderwijsinnovaties: een klimaat waarin ruimte is voor onderwijsvernieuwing en waarin onderwijsprestaties worden gewaardeerd.

De aanbevelingen voor het wegnemen van een aantal knelpunten zijn in het kader van het onderzoek toegesneden op acties die het NRO zou kunnen nemen. Waarmee nog niet alle knelpunten kunnen en zullen worden aangepakt. Onderwijsinstellingen zelf zouden ook eens kritisch kunnen nagaan waar zij nog kansen onbenut laten.

De rol van onderwijskundige diensten
In het rapport wordt verwezen naar de rol van onderwijskundige diensten bij onderwijsvernieuwing: “We concluderen dat er op dit moment weinig Nederlandstalige uitwisselingsplatforms bestaan uitstijgend boven afzonderlijke hogeronderwijs-instellingen. Wel hebben hogeronderwijsinstellingen – zeker de grotere – onderwijskundige diensten die doorgaans een brugfunctie vervullen tussen (onderzoek van) onderwijsinnovaties en onderwijspraktijk.”
Ik denk dat op dat gebied ook zeker een belangrijke rol is weggelegd voor een dienst als CELT.

Interessante bronnen
Allereerst is het goed om te verwijzen naar de NRO-site. NRO heeft al de nodige moeite gedaan om onderzoeksresultaten te ontsluiten. Helaas is er nog niet zoveel te vinden over het hoger onderwijs. https://www.nro.nl/resultaten/ .
In het rapport worden daarnaast een aantal interessante bronnen genoemd:

Aan dit onderwerp gerelateerde bronnen: